Zwijndrecht etc.

Deze pagina werd gemaakt toen het bestemmingsplan dreigde te gaan veranderen


OPROEP

uw reacties zijn welkom in deze rubriek


Op de foto, hieronder, ziet u het huisje rechts boven. Op het gebied inclusief de grote witte auto tot en met het huisje, inclusief de boom in de rechter bovenhoek moet volgens het college van B&W een woontoren komen met een hoogte (op papier) van 16 meter. In werkelijkheid zal dit rond de 21 meter kunnen gaan bedragen. De oude kastanjes zouden volgens burgemeester en wethouders verplaatst kunnen worden, maar zullen in werkelijkheid moeten verdwijnen.

Mvc-013s.jpg (31453 bytes)  voorontwerp bestemmingsplan Veerplein

Het eeuwen oude doorzicht op de rivier vanaf de schuitenwal wordt volgens het plan tot de helft terug gebracht. Het voorgestelde pand zal, juist op de begane grond, de gemeenschappelijke tuin afsluiten. Deze wordt gedegradeerd tot een achterterreintje.


Onderstaande brief is een van de reacties waarom het college van B&W gevraagd heeft en mocht ontvangen in verband met de plannen om ten behoeve van een projectontwikkelaar het bestemmingsplan Veerplein te veranderen. Het is nog te vroeg om bezwaarschriften in te dienen. Indien u uw reactie beschikbaar wil stellen om hem hier af te drukken, wordt u verzocht deze op een schijf op te sturen naar "ZOMERLUST" ® Nieuwstraat 7 - 3332 BJ - Zwijndrecht. Ook kunt u uw brieven en reacties e-mailen aan lucien*at*denarend.com.


Lucien den Arend en Marjo Heikkinen-den Arend
Nieuwstraat 7
3332 BJ Zwijndrecht

aan
College van Burgemeester en Wethouders
raadhuisplein 1
Zwijndrecht

reactie op voorontwerp bestemmingsplan Veerplein
25 juni 1998


Geacht college,

Wij vinden de procedure niet geldig aangezien geen enkele bewoner van de Nieuwstraat een aankondiging heeft gekregen van uw bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan. Na klachten zijn de stukken een week na de door u belegde avonden bij de bewoners door de bus gedaan. Zo hebben deze, meest betrokken, bewoners geen goed beeld kunnen vormen van wat hun boven het hoofd hangt. Ook heeft u op deze manier een verkeerd beeld van de opvattingen van de bewoners kunnen krijgen. Wij verzoeken u derhalve de procedure opnieuw en zorgvuldig te doorlopen.

Voor het geval u vooralsnog niet ingaat op het bovenstaande zetten wij hierbij voorlopig onze reacties op een rij:

Wij richten ons tegen het stichten van een bouwwerk dat indruist tegen alle verworvenheden rondom het Veerplein en de ontwikkeling die geleid heeft tot het bewustzijn dat dit het enige nog oorspronkelijke stukje Zwijndrecht is (was).

Het vigerende bestemmingsplan is ontstaan in die periode waarin bovengenoemd bewustzijn vaste voet aan de grond kreeg; en het is daarom wel degelijk van zwaarwegende waarde.

De woontoren genaamd Residence Het Witte Paard is een bewuste fout, voortbordurend op die van de Maasflat, ter wille van opportunistische belangen. Zo wij begrijpen is het de bedoeling om, in plaats van ten halve te keren, de fout verder voort te zetten.

De visuele relatie tot Dordt is niet aan de orde geweest.

De relatie tot Zwijndrechtse stedenbouwkundige situatie is gebagatelliseerd.

Het Drechtoeverplan is verkeerd geïnterpreteerd.

De ruimtelijkheid die had kunnen worden gebruikt is door ondeskundigheid, evenals de eerder genoemde opportunistische belangen, over het hoofd gezien. Immers: de waterrand van de gemeente is geen denkbeeldig plat vlak waar tegenaan alle bebouwing (hoog-hoog-hoog-laag-hoog-enz in dit geval) gezet dient te worden. Er bestaat zoiets als ruimte die niet alleen ingevuld maar vooral gevormd dient te worden. Ook dat heeft de architect die vorm gaf aan de wensen van de eigenaar van het bestaande pand niet onderkend. Misschien heeft hij het zelfs herkend. De beargumenteerde gewenste hoogte op deze plek is wederom gedacht tegen het denkbeeldige barrière, alsof het decorbouw betrof. De veronderstelde wenselijkheid van een spel met vormen en hun hoogten is blijven steken in dat ene platte vlak dat de genoemde architect vanuit Dordrecht denkt te beleven. Er is de verste verte niet onderkend dat er zich achter dat speculatieve vlak een ruimte bevindt waarin het veel interessanter zou kunnen zijn om het spel der hoogten te spelen. Het is dan ook een oppervlakkig plannetje. Dat is wel te zien aan het gammele kartonnen maquettetje. en de vele fouten zoals, om het maar dicht bij huis te houden, de "atelier toegestaan" bestemming één pand op te schuiven.

Niet bekend gemaakt is, of het college dit schot voor de boeg , van een opdrachtgever en zijn architect, nu ziet als het ei van Columbus en het echt als een kwalitatief hoogstaand stukje architectuur ziet; of dat er andere belangen en/of beloften in het spel zijn. Hopelijk is er een derde mogelijkheid die wij over het hoofd hebben gezien.

De stedenbouwkundige consequenties druisen in tegen alles wat uw wethouders in het openbaar zowel als in de wandelgangen gesteld hebben.

Het doel van uw plannen is het versterken van de "ruimtelijke en functionele kwaliteiten": indien functionele kwaliteiten ook economische aspecten inhoudt, dan zullen de door u genoemde ruimtelijke kwaliteiten sterk in het gedrang komen.

U onderkent dat het Veerplein een van de mooiste plekken van de gemeente is, en schrijft, zo citeren wij, ‘’veel mensen komen er om te genieten van het schitterende uitzicht over de oude Maas naar Dordrecht...", maar u vergeet daarbij dat er van andere punten af ook een goed uitzicht op Zwijndrecht dient te bestaan; en zelfs van binnenuit Zwijndrecht naar de bebouwing langs de rivier. Uw wethouder Merkus deelde op de jongstleden gehouden hearing nog mee dat er voor uw college geen voor noch achterkant bestaat, maar dat er voor u slechts sprake is van een locatie. Dit was ronduit aanmatigend. Kom eens kijken naar de overduidelijke achterkant van de Residence Het Witte Paard.

U spreekt over "de huidige ruimtelijke structuur" die "vooral gekenmerkt" wordt door de "door de gerichtheid op het water en de doorzichten naar het water. U zegt: "Het beleid is erop gericht deze kenmerken te behoudenen zo mogelijk te versterken." Doch u bewerkstelligt het tegendeel door het paard achter de wagen te spannen en als uitgangspunt voor uw hele plan, met name de wensen van de nieuwe eigenaar van Nieuwstraat 15 als richtlijn te hanteren. Dit blijkt overduidelijk uit de toesnijding erop van het hele plan. Dat is geen beleid. Dat is opportunisme!

Wij gaan hier vooralsnog niet in op alle maatvergrotingen die in de tekst van uw plan verscholen liggen. Onze berekeningen komen neer op een optelling die uit komt op een minstens 32% groter bouwwerk. Dit is voor wat betreft de hoogte; voor wat betreft het volume moet men nog twee maal 1,50 meter optellen bij de vermenigvuldigingsgetallen.

Wij betwijfelen of een welstandscommissie of persoon zich officieel positief heeft uitgelaten over een plan dat tegen de huidige regels indruist. Dit deelde wethouder Merkus namelijk mee op de laatst gehouden hearing. Welstand laat zich niet positief uit ten aanzien van plannen die het bestemmingsplan niet volgen.

Het gehele voorontwerp bestemmingsplan lijkt te zijn ingegeven door uw wens de nieuwe eigenaar van het pand Nieuwstraat 15 niet tekort te willen doen, te koste van alle bewoners uit de regio die dit gebied positief zouden kunnen beleven.

2. Wij houden u aan het door uw wethouders Vogelaar en Merkus uitgesproken voornemen om het bewuste pand liever te kopen voor het bedrag dat er nu voor betaald is en het eventuele verlies uit te spreiden over het totale plan. Dit vondt u de moeite waard en in het belang van Zwijndrecht. Uw uitgangspunt was namelijk dat het niet groter dan de huidige maatvoering zou moeten mogen worden. Dit waren uw woorden, uitgesproken in aanwezigheid van architect Han de Vries en ons toen wij ongeveer een jaar geleden bij ons op het atelier over deze problematiek spraken. Uw uitlatingen spreken uw daden tegen: een eigenschap die niet toe dient te behoren aan een college van burgemeester en wethouders.

Wij zijn voornemens bezwaar aan te tekenen tegen uw plannen.

Uw antwoord tegemoet ziend tekenen wij

 

hoogachtend,

 

 

cc. gemeenteraadsfracties
deze brief is onverkort gepubliceerd op het internet.


zend uw reakties, opmerkingen en materiaal in het algemeen naar zwijndrecht etc. lucien*at*denarend.com

back

 


home    aanleiding    Schuitenwal    gezin wordt uit eigen woning gezet    omroep bijdrage    other links    ZwijndrechtEtc    ramen dichtgemetseld    landjepik in Zwijndrecht

see the sculpture of the Finnish sculptor Lucien den Arend
in POAM Sculpture Park

 

Google
 

 

 

 e-mail lucien*at*denarend.com

this site was developed by ZomerlustDesign
in cooperation with DutchDeltaDesign
Penttil
Sepplntie 860  51200 Kangasniemi  Finland
+358 (0)15 684784